Användarvillkor

Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Följande definitioner ska ha samma innebörd oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

För ändamålen med dessa villkor:

  • Affiliate betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" innebär att ägande av 50 % eller mer av aktierna, aktier eller andra värdepapper röstberättigad till val av direktörer eller annan förvaltningsmyndighet.

  • Land syftar på: Sverige

  • Företag (kallas antingen "bolaget", "Vi", "oss" eller "Vår" i detta avtal) hänvisar till Kopiecenter AB, Sveavägen, 81, Stockholm, 113 50.

  • Enhet betyder vilken enhet som helst som kan komma åt Tjänsten. Detta kan exempelvis vara en dator, mobiltelefon eller läsplatta.

  • Service avser Hemsida.

  • Användarvillkor (även kallat "Villkor") menar dessa villkor som utgör hela avtalet mellan dig och företaget angående användningen av Service.

  • Tredjepartstjänst för sociala medier betyder alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) tillhandahålls av en tredje part som kan vara visas, ingår eller görs tillgänglig av tjänsten.

  • Webbplats hänvisar till Kopiecenter AB, tillgänglig från www.kopiecenter-bwa.se

  • Du betyder individuell åtkomst till eller använder Tjänst, eller företaget, eller annan juridisk enhet på vars vägnar en sådan individen använder eller använder Service, i förekommande fall.

Bekräftelse

Dessa är de allmänna villkoren som styr användning av denna tjänst och avtalet som fungerar mellan dig och företaget. Dessa regler och villkor anger rättigheterna och skyldigheter för alla användare angående användningen av tjänsten.

Din tillgång till och användning av Tjänsten är förutsatt att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor och Villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten godkänner du vara bunden av dessa villkor.

Din tillgång till och användning av Tjänsten är också förutsatt att du accepterar och följer företagets integritetspolicy. Vår Sekretesspolicy beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av din personliga information när du använder Ansökan eller webbplatsen och berättar om Dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar Du. Läs vår integritetspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webb webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Bolaget har ingen kontroll över och antar inget ansvar för, innehållet, integritet policyer eller praxis för tredje parts webb webbplatser eller tjänster. Du erkänner vidare och samtycker till att företaget inte är ansvarigt eller ansvarig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller åberopande av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar dig starkt att läsa villkoren och villkor och sekretesspolicyer för någon tredje parts webbplatser eller tjänster som du besök.

"SOM ÄR" och "SOM TILLGÄNGLIGT" varning

Tjänsten tillhandahålls dig "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM TILLGÄNGLIGT" och med alla fel och defekter utan garanti av något slag. Till maximal omfattning tillåten enligt tillämplig lag, Bolaget, för egen räkning och på uppdrag av dess affiliates och dess och deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen frånsäger sig alla garantier, vare sig uttryckliga, underförstått, lagstadgat eller på annat sätt, med avseende på tjänsten, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för en viss syfte, titel och icke-intrång, och garantier som naturligtvis kan uppstå ur handel, prestationsförlopp, användning eller handel öva. Utan begränsning till det föregående, företaget lämnar inga garantier eller åtaganden, och gör ingen representation av något slag att Tjänsten kommer att uppfylla dina krav, uppnå några avsedda resultat, vara kompatibla eller fungera med någon annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungera utan avbrott, möta ev prestanda- eller tillförlitlighetsstandarder eller vara fel gratis eller att eventuella fel eller defekter kan eller kommer rättas till.

Utan att begränsa det föregående, varken Företaget eller någon av företagets leverantörer gör någon representation eller garanti av något slag, uttryckligt eller underförstått: (i) beträffande operationen eller tillgängligheten för tjänsten, eller informationen, innehåll och material eller produkter ingår därpå; (ii) att Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) när det gäller noggrannhet, tillförlitlighet eller valuta information eller innehåll som tillhandahålls via Service; eller (iv) att tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickats från eller på uppdrag av företaget är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig programvara, tidsbomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar på tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så några eller alla ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller dig. Men i en sådan de undantag och begränsningar som anges i denna paragraf skall tillämpas på den största är verkställbar enligt tillämplig lag.

Gällande lag

Landets lagar, exklusive dess konflikter lagregler, ska styra dessa villkor och dina användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också vara föremål för andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Tvistlösning

Om du har någon oro eller tvist med tjänsten, samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

För EU-användare

Om du är en EU-konsument kommer du dra nytta av eventuella tvingande bestämmelser för lagen i det land du är bosatt i.

Avskiljbarhet och avstående

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara omöjlig att verkställa eller ogiltig, kommer en sådan bestämmelse att vara ändras och tolkas för att åstadkomma målen för en sådan bestämmelseden bästa om möjligt enligt tillämplig lag och återstående bestämmelser kommer att fortsätta med full kraft och effekt.

Avstående

Förutom vad som anges här, underlåtenhet att utöva en rättighet eller kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor påverkar inte a parts möjlighet att utöva sådan rätt eller kräva sådan prestation när som helst därefter inte heller ska avståendet från en överträdelse utgöra en avstående från eventuella efterföljande överträdelser.

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en Revision är väsentlig Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att lämna minst 30 dagars varsel innan några nya villkor träder i kraft. Vad utgör en väsentlig förändring kommer att fastställas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter dessa ändringar träder i kraft, du samtycker till vara bunden av de ändrade villkoren. Om du inte acceptera de nya villkoren, helt eller delvis, vänligen sluta använda webbplatsen och tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa användarvillkor, Du kan kontakta oss: